Danciu Mirela

Specialitatea:Limba romana

Specialitatea: Limba ??i literatura rom??n? ?? Limba latin?

Disciplina predat?: Limba ??i literatura rom??n?; Limba latin?

Grad didactic: I (2011)

Studii: 2005-2009 Studii doctorale ??n lingvistic? (Magna cum laude)

1996-1997 Master ?Limba rom??n?? ??n sincronie ??i diacronie?

1991-1996 Facultatea de Litere, Filosofie ??i Istorie; Universitatea de Vest Timi??oara

1987-1991 Liceul Colegiul B?n???ean Timi??oara

Cursuri de perfec??ionare:

Cet???enia democratic? ??i combaterea violen??ei ??n ??coal?, CCD Timi??, Timi??oara; 15 credite, 2011.

Managerul institu??iilor de ??nv????m??nt; Asocia??ia Didakticos Timi??oara; 30 de credite; 100 de ore, 2010;

Manager de proiect; Asocia??ia Didakticos Timi??oara; 90 de ore, 2010;

Mentor; Asocia??ia Didakticos Timi??oara, 2010;

Atelierul de informare asupra proiectului ?Introducere ??n Programul Mind Lab?; Timi??oara; 2 ore; 14 sept. 2009;

Programul Na??ional de Dezvoltare a Competen??elor de Evaluare ale Cadrelor Didactice (DeCeE); ?coala cu clasele I-VIII Nr. 21 Timi??oara; 15 credite, 44 de ore; 12-14 / 19-21 sept. 2008;

Programul de formare ??Consiliere ??i orientare?; ?coala cu clasele I-VIII Nr.22 Timi??oara; 24 de ore; 13-16 sept.2007;

Particip?ri la proiecte:

-Proiectul educa??ional na??ional ??Anul prieteniei?;

-Proiectul educa??ional interna??ional ??Copiii ??i natura?;

-Proiectul local ??Lec??ia de d?ruire?:

-Proiectul local cultural-artistic ??Prieteni mari, prieteni mici?;

Proiectele educa??ionale "Anul prieteniei" ??i ?Copiii ??i natura? figureaz? ??n PROGRAMUL ACTIVIT???ILOR EDUCATIVE EXTRA?COLARE, la categoria Activit???i educative organizate de lSMB/unit???i de ??nv????m??nt cuprinse ??n CAE al MECTS, la poz. 3-4.

-Proiectul ???coala antidrog a p?rin??ilor? organizat de Ministerul Administra??iei ??i Internelor, Agen??ia Na??ional? Antidrog ??i Centrul de Prevenire, Evaluare ??i Consiliere Antidrog Timi?? ?? noiembrie 2006 ?? iunie 2007;

Studii ??i articole publicate:

 1. S??nziene sau Dr?gaice, ??n Lucr?rile prezentate la al patrulea Simpozion Interena??ional ??D. I. Mangeron ?? A. Ba??ot? ?? N. Oi????, Ia??i, Editura Funda??iei ?tiin??ifice Interna??ionale D. I. Mangeron, 2008, p. 208-216. (ISBN: 973- 96564-0-4(4)).
 2. Noile educa??ii ??n ??coala rom??neasc?, ??n Noile educa??ii. R?spunsul sistemelor educa??ionale la imperativele lumii contemporane ?? Lucrari ??tiin??ifice, metodice, practice, Craiova, Editura Sitech, 2008, p. 154-155. (ISBN: 978-606-530-065-1) (??n colaborare cu Alecsandra Balint).
 3. Limb? ??i dialect, ??n ??G??nd rom??nesc?, Revist? de cultur?, ??tiin??? ??i art?, Anul II, iulie, 2008, nr. 2(8), p. 67-72. (ISSN 1843-21882).
 4. Comunicarea creativ?, ??n Simpozionul Interna??ional ???nv????m??ntul contemporan pe coordonate europene?, edi??ia a IV-a, Lugoj, Editura Nagard, 2008. (ISBN 978-973-1900-12-4) (suport electronic).
 5. Microtoponimia urban? timi??orean? ??n cultura general?, ??n Simpozionul Regional ??Rena??terea Culturii Generale ??n Educa??ia Contemporan??, Timi??oara, 2008. (ISBN 978-973-0-06040-9) (suport electronic) ?? ??n colaborare cu Alecsandra Balint.
 6. Interdisciplinaritatea ?? ??ntre tradi??ie ??i inova??ie, ??n Simpozionul Na??ional ??Modern ??i tradi??ional ??n ??coala rom??neasc??, Re??i??a, Editura Neutrino, 2008. (ISBN 978-973-8916-46-3) (suport electronic) ?? ??n colaborare cu Rodica Sirca-Belin??an.
 7. Cele trei praguri ale vie??ii, ??n Simpozionul Na??ional ??Tradi??ii ??i obiceiuri folclorice?, Bistri??a-N?s?ud, 2008. (ISBN 978-973-8972-34-6) (support electronic) - ??n colaborare cu Alecsandra Balint.
 8. Tendin??e de modernizare a numelor de botez ??n graiurile rom??ne??ti de la sud-vest de Timi??oara, ??n Studii de limba rom??n? ??n memoria lui Radu Popescu, Craiova, Editura Universitaria Craiova, 2008, p. 67-74 (ISBN 978-606-510-265-1).
 9. Der Einfluss deutscher Sprache in den rum?nischen mundarten von s??dvestlicher Temeswar, ??n Simpozionul Interna??ional organizat de DPPD ??i ?tiin??e Socio-umane al USAMVBT, 2009 (ISBN 978-973-52-0609-3).
 10. Toponimia unor localit???i aflate la sud-vest de Timi??oara (Ghilad, Banloc, Denta, Toager) ??n ?Analele Universit???ii de Vest din Timi??oara?, XLV, 2008, p. 107-138 (ISSN 1224-967X).
 11. Antroponimia unor localit???i aflate la sud-vest de Timi??oara (Ghilad, Banloc, Denta, Toager) ??n ?Analele Universit???ii de Vest din Timi??oara?, XLVI, 2008, p. 132-158.
 12. The german influence on the romanian speeches from Western Romania, ??n ?Language Education Today: Between Theory and Practice?, Cambridge Scholars Publishing, 2010, p. 48-54. (ISBN (10): 1-4438-1641-8, ISBN (13): 978-1-4438-1641-0) - ??n colaborare cu Alecsandra Balint.
 13. Niederungen von Herta M??ller, ??n Lucr?rile prezentate la Primul Simpozion Interna??ional " Disponibilit???i creative ??n lume?, Ia??i, Editura ??D&T?, 2009, p. 73-77. (ISBN 973-8000-96-3) - ??n colaborare cu Alecsandra Balint.
 14. Multiculturalitatea ??n Banat, ??n "Timisiensis ", Revist? a Centrului de Cultur? ??i Art? Timi??, Timi??oara, 2010, p.6-8 (ISSN ?? 1224 ?? 5763).
 15. Graiurile rom??ne??ti de la sud-vest de Timi??oara ?? privire general?, ??n "Philologica Banatica", revista Societ???ii de ?tiin??e Filologice din Rom??nia, filiala Timi??oara, Vol. I, Timi??oara, 2009, p. 20-32 (ISSN 1843 - 4088).
 16. Diftongii din graiurile rom??ne??ti de la sud-vest de Timi??oara, ??n "Philologica Banatica", revista Societ???ii de ?tiin??e Filologice din Rom??nia, filiala Timi??oara, Vol. II, Timi??oara, 2009, p. 22-28 (ISSN 1843 ?? 4088).
 17. Elementul latin ??n rom??ne??ti de la sud-vest de Timi??oara, ??n "Philologica Banatica", revista Societ???ii de ?tiin??e Filologice din Rom??nia, filiala Timi??oara, Vol. I, Timi??oara, 2010, p. 111-131 (ISSN 1843 - 4088).
 18. Etimologiile unor regionalisme ?? dovad? a plurilingvismului ??n Banat, ??n Simpozionul Interna??ional ?Comunicare f?r? frontiere?, Suceava, 2010, p. 291-297 (ISBN 978-973-0-09457-2).
 19. Rolul interdisciplinarit???ii ??n formarea elevilor pentru via???, ??n Metode tradi??ionale ??i moderne folosite ??n activitatea didactic?, Edi??ia I, Slobozia, Editura STAR TIPP, 2010, p. 94 (ISBN 978-606-8171-24-1).
 20. Arta poetic? ?? de la literatura universal? la literatura rom??n?, ??n Lucr?rile Simpozionului Interna??ional ? Universul ?tiin??elor ?, Ia??i, Editura, D&T, 2010, p. 117-124 (ISBN 978-6-0657666-1-7) ?? ??n colaborare cu Sas Cristina.
 21. Mic dic??ionar etimologic de cuvinte regionale (Ghilad, Banloc, Denta, Toager), Timi??oara, Editura Amphora ??i Editura Mirton, 2010.
 22. Studii doctorale. Referate, Editura Neutrino, Re??i??a, 2011 (ISBN 978-606-8250-01-4).
 23. Obiectivele analizei contrastive ??n Simpozionul Interna??ional ?Disponibilit???i creative ??n lume ?, Editura Tehnopress, Ia??i, 2010 (ISBN- 978-973-702-821-1); ISBN-ul DVD-ului cu toate lucrarile participante la simpozion este: 978-606-576-662-4.
 24. Morfologia-Fi??e de lucru pentru clasa a VI-a, Editura Amphora, Timi??oara, 2011 (ISBN 978-973-7723-21-5).

Rezultate ale elevilor la concursuri ??i olimpiade ??colare:

Minc? Vlad - ?Ionel Teodoreanu?, faza jude??ean? ?? Premiul II, 2010;

?Pove??tile Cangurului?, faza jude??ean? ?? Premiul II, 2010;

?Plus/Minus Poezie?, faza jude??ean? ?? Premiul I, 2011;

Chiper Andrada - ?Cu textul literar la gr?m?tic?, faza interjude??ean? ?? Premiul II, 2010;

?Cu textul literar la gr?m?tic?, faza interjude??ean? ?? Premiul I, 2011;

Brebe Adoria - ?Tradi??ii ??i obiceiuri ??n anotimpul iarna?, faza na??ional? ?? Premiul I, 2010;

Munteanu Mirela ?? ?Tradi??ii ??i obiceiuri ??n anotimpul iarna?, faza na??ional? ?? Premiul I, 2010;

Apostol Bianca - ?Tradi??ii ??i obiceiuri ??n anotimpul iarna?, faza na??ional? ?? Premiul I, 2010;

Nistor Cosmina - ?Tradi??ii ??i obiceiuri ??n anotimpul iarna?, faza na??ional??? Premiul III,2010;

Ni??ulescu Adina - Olimpiada Na??ional? de Limba Rom??n?, faza jude??ean? ?? Premiul II,

2009;

Og??rcin Cristina- ??Sufletul p?m??ntului rom??nesc?, faza na??ional? ?? Premiul III, 2007;

??Basmele rom??nilor?, faza na??ional? ?? Premiu special, 2007;

??Proteja??i habitatul natural al animalelor?, faza jude??ean? ?? Premiul II, 2007;

Mail: mirela.danciu@yahoo.com
Clase la care a predat:
VIII B | VIII E