Profesionalizarea carierei didactice-PROF

postat de Borsa Florin la 26 Sep 2022

În contextul implementării proiectului necompetitiv sistemic-POCU/904/6/25/Operațiune compozita OS 6.5, 6.6 , cod SMIS 146587 -  Profesionalizarea carierei didactice-PROF, în care Ministerul Educației este beneficiar, în cadrul activității A2.1 Elaborarea/revizuirea cadrului normativ care să permită organizarea și funcționarea mentoratului de carieră didactică, ca mecanism instituțional în învățământul preuniversitar din România,   Subactivitatea A5.1. Crearea cadrului necesar operaționalizarii mecanismului institutional al mentoratului de cariera didactica în învățământul preuniversitar, la nivelul Centrului Național de Mentorat al Carierei Didactice și Subactivitatea A5.4. Crearea cadrului necesar operaționalizarii mecanismului institutional al mentoratului de cariera didactica, la nivelul rețelei de scoli de aplicație care funcționeaza în sistem de consorțiu scolar în cadrul Bazelor de practica pedagogica – BPP, au fost elaborate următoarelor documente:

 

1. Ordin nr. 4223 din 6.07.2022 privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ  componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 725 din 19.07.2022, Partea I;

 

Prezentul ordin reglementează organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în cadrul bazelor de practică pedagogică-BPP, organizate cf. OMEC nr. 3654 din 12.04.2021, în contextul implementării proiectului necompetitiv sistemic-POCU/904/6/25/Operațiune compozita OS 6.5, 6.6 , cod SMIS 146587 -  Profesionalizarea carierei didactice-PROF, în care Ministerul Educației este beneficiar.

 

2.    Ordin nr. 4224 din 6.07.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale  transferabile, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 722 din 19.07.2022, Partea I.

 

Începând cu data intrării în vigoare a metodologiei-cadru aprobate prin OME nr. 4224 din 6.07.2022, se abrogă Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5564/2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare și evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă și a programelor de formare oferite de aceștia, cu modificările și completările ulterioare, și legislația emergentă sau conexă.

 

Metodologia-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale  transferabile, aprobată prin OME nr. 4224/6.07.2022 reglementează procesul de asigurare a calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile.


Conform prezentei metodologii – cadru, dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar se fundamentează pe standardele profesionale pentru profesia didactică, pe standardele de calitate şi pe competențele profesionale, adecvat rolurilor didactice.  

În funcție de tipul de competențe dezvoltate, de abilități și deprinderi, de raportarea la domeniul de specializare corespunzător funcției didactice ocupate și de modalitatea de validare calitativă, documentul conține reglementări privind următoarele tipuri de programe pentru dezvoltare profesională continuă:

 

 1) Programe pentru dezvoltare profesională continuă acreditate -  programe acreditate constituie forme ale dezvoltării profesionale continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar, în domeniul de specializare corespunzător funcției didactice ocupate sau în domeniul psihopedagogic și metodic pentru evoluția în cariera didactică și management educațional strategic;

 

2) Programe pentru dezvoltare profesională continuă complementare - programe complementare constituie forme ale dezvoltării profesionale continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar, în domenii complementare specializării;

 

3)  Programe pentru dezvoltare personală și abilitare funcțională -  programe pentru abilitare funcțională constituie forme ale dezvoltării personale a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, în sensul dezvoltării abilităților și deprinderilor în domenii conexe domeniului educațional dar care asigură suport pentru autonomia pedagogică și pentru dezvoltarea comportamentelor sociale adecvate.

 

 

Alte informații utile sunt disponibile în ordinele de ministru anexate.

 

OME nr. 4224/2022

 

Anexa_OME_nr_4224_6.07.2022_Metodologie_programe_formare_in cariera_didactica

 

Anexa_1_la_Metodologie_OME_nr_4224_6.07.2022_Acreditare

 

Anexa_2_la_Metodologie_OME_nr4224_6.07.2022_Implementare

 

Anexa_3_la_Metodologie_OME_nr_4224_6.07.2022_Certificare

 

Anexa_4_la_Metodologie_OME_nr4224_6.07.2022_Comunicare

 

Consorțiul școlar de tip Baza de Practică Pedagogică- Liceul Teoretic Grigore Moisil

postat de Borsa Florin la 26 Sep 2022

Liceul Teoretic “Grigore Moisil” din Timișoara face parte din rețeaua națională a școlilor de aplicație pentru anul școlar 2022-2023, conform anexei la OME nr.4523/10 august 2022. Astfel a fost constituit Consorțiul  școlar de tip Baza de Practică Pedagogică- Liceul Teoretic Grigore Moisil, în următoarea componență:


1.Liceul Teoretic “Grigore Moisil” din Timișoara

2.Liceul Teoretic “Jean-Louis Calderon” din Timișoara

3.Colegiul Național “Ana Aslan” din Timișoara

4.Liceul Teologic Romano-catolic  “Gherhardinum” din Timișoara

5.Școala Gimnaziala nr. 21 "Vicențiu Babeş"  din Timișoara

6.Școala Gimnaziala nr. 13 din Timișoara

 

 Unitățile  de învățământ cu statut de școalî de aplicație pot organiza consorții școlare (Art.2.1), și pot  funcționa cu statut de consorții școlare pentru practică pedagogică și pentru mentoratul didactic.

Prima zi de școală din noul an școlar 2022-2023

postat de Borsa Florin la 2 Sep 2022

anunt_prima_zi_de_scoala.jpeg

 

Structura anului școlar 2022-2023

postat de Borsa Florin la 30 Aug 2022

 

ORDINUL Nr. 3505 din 31 martie 2022 prevede structura anului școlar 2022-2023

 

Art. 1.

(1) Anul școlar 2022-2023 începe la data de 1 septembrie 2022, se încheie la data de 31 august 2023 si are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului școlar 2022-2023 încep la data de 5 septembrie 2022.


(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:

a)pentru clasele a XII-a zi anul școlar are durata de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 2 iunie 2023;

b)pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri

si se incheie la data de 9 iunie 2023;Art. 2.

anul școlar 2022-2023 se structurează astfel:

–   cursuri - de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022;

–   vacanța - de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022;

–   cursuri - de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022;

–   vacanța - de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023;

–  cursuri - de luni, 9 ianuarie 2023, până  vineri 17 februarie 2023,

–   vacanța - o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene în perioada 20-26 februarie 2023;

–  cursuri - de luni 27 februarie 2023 până  joi, 6 aprilie 2023;

–   vacanța - de vineri, 7 aprilie 2023, până  marți, 18 aprilie 2023;

–   cursuri - de miercuri, 19 aprilie 2023, până  vineri, 16 iunie 2023;

–   vacanța - de sâmbătă, 17 iunie 2023, până  duminică, 3 septembrie 2023.

 

Art. 3.

In ziua de 5 octombrie - Ziua internațională a educației și în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.Art. 4.

(1) Programul național „Școala altfel“ și Programul „Săptămâna verde“  se desfășoară în perioada 27 februarie-16 iunie 2023, în intervale de cate 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Derularea celor două programe nu se planifică în același interval de cursuri (modul de invățare).Art. 5.

In situația suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării, cu modificările și completările ulterioare, măsurile privind parcurgerea integrală a programei școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al unității de învățământ nu se dispun în perioada vacanțelor școlare.Art. 6.

Calendarul examenelor/evaluărilor naționale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competențelor, precum și calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educației.Art. 7. - (1) In situații deosebite, bine fundamentate, în funcție de condițiile climaterice locale speciale si de specificul școlii, inspectoratele școlare pot aproba, cu avizul Ministerului Educației, la cererea conducerii unităților de învățăamânt, modificari ale structurii anului școlar stabilite prin prezentul ordin.

(2)   Solicitarea de modificare a structurii anului școlar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ respectivă.

 

 an_scolar_2022-2023_timis.jpg

 

pagina 2