Premii obţinute de Vlazan Sabina-Ileana

Premiu special

Olimpiada de Chimie - faza na??ional??, clasa a X-a, 2012

Data adãugarii: 19 Apr 2012

Premiul III

Olimpiada de Chimie - faza judeteana, clasa a X-a, 2012

Data adãugarii: 19 Apr 2012

men??iune ??i premiu special SSMR

Olimpiada Jude??ean?? de Matematic?? 2012 ??? cl X

Data adãugarii: 18 Mar 2012

Premiul II

Concursul Interna??ional de Matematic?? TMMATE 2012- cl 10

Data adãugarii: 18 Mar 2012

men??iune

Olimpiada Local?? de Matematic?? cl 10

Data adãugarii: 22 Feb 2012

Premiul III, informatica

Olimpiada Locala de Informatica, 11 februarie 2012

Data adãugarii: 22 Feb 2012

Mentiune

Concursul national de fizica online PHI 2011

Data adãugarii: 17 Jun 2011

MENTIUNE - INFORMATICA

Concurs National "Grigore Moisil" Lugoj 2011, sectiunea programare

Data adãugarii: 23 May 2011

Men??iune

Concursul Interjude??ean de Chimie Anorganic?? "Veronica Chiriac" - clasa a IX-a, 2011

Data adãugarii: 26 Apr 2011

Mentiune

Olimpiada Judeteana de Informatica, 19 martie 2011

Data adãugarii: 13 Apr 2011

Mentiune

Olimpiada Locala de Informatica, 19 februarie 2011

Data adãugarii: 13 Apr 2011

men??iune

Olimpiada de Matematic?? ??? etapa jude??ean?? ??? clasa a IX-a

Data adãugarii: 23 Mar 2011

premiul III

Concursul Interjudetean TMMATE 2010 ???clasa a IX-a

Data adãugarii: 7 Mar 2011

mentiune

Olimpiada de Matematica-etapa locala-clasa a IX-a

Data adãugarii: 7 Mar 2011

Premiul II

Olimpiada de Chimie - faza na??ional??, clasa a IX-a, 2011

Data adãugarii: 5 Feb 2011

Premiul I

Olimpiada de Chimie - faza judeteana, clasa a IX-a, 2011

Data adãugarii: 27 Jan 2011