Ioanovici Ileana

Specialitatea:Limba romana

Disciplina predat?:limba ??i literatura roman?

Studii:Facultatea de Filologie, Universitatea de Vest, Timisoara; promo??ia 1984

Gradul didactic I, 2000

e-mail: excelentaii@yahoo.com

Studii


2009 ?? absolvent? a Facultatii de Arte, Universitatea de Vest, Masterat- Interferen??e stilistice ??n artele decorative, Arte textile, clasa Prof. Univ. Dr. Rodica Banciu

Media : 10(zece)

2000 ?? ob??inerea gradului didactic I cu lucrarea intitulat? : Sorin Titel ?? o lectur? a c?r??ii, coordonator Prof. Univ. Dr.Cornel Ungureanu,

Nota acordat?; 10 (zece)

1984 ?? licen??iat? a Facult???ii de Filologie, Universitatea din Timi??oara, sec??ia rom??n?-englez?

Nota examenului de diplom? : 10 (zece)

1979 - absolvent? a Liceului de Art? ? Ion Vidu ?, profilul Arte plastice, Timi??oara, sec??ia Art? monumental?

Media examenului de bacalaureat: 9,25 (nou? 25%)

Nota ob??inut? la lucrarea practic?, pictur? mural?: 9,75 (nou? 75%)

Limbi st?ine - englez? : citit- f.bine ; scris- f.bine ; vorbit- f. bine

Cursuri de perfec??ionare :

2012- Cursuri de formare, proiectul ??Educatori pentru Societatea Cunoa??terii?,

cursurile:

  • Proiectarea ??i implementarea curricumului bazat pe competen??e;
  • Formarea competen??elor IT;

2011- curs de formare de speciali??ti ??n evaluare INSAM; Proiectul Instrumente digitale de ameliorare a calit???ii evalu?rii ??n ??nv????m??ntul preuniversitar, MECTS, ISJ Timi??

2008 ?? curs de formare profesional?- utilizarea calculatorului, SIVECO Rom??nia

2008- stagii de formare cu temele :1. Sensibilizarea ??i informarea privind proiectul Centrelor de Documentare ??i Informare( CDI), 2. Proiectul de amenajare a CDI, MEC , ISJ ??i CCD Timi??

2007- participare la trainingulScriere de proiecte , Asocia??ia pentru Promovarea Femeii din Rom??nia

2004- Curs de preg?tire a profesorilor pentru utilizarea programului AEL-SIVECO

2001- programul de formare continu? : ? Ini??iere ??n utilizarea calculatorului ?, I?J ??i CCD Timi??

Particip?ri la proiecte:

2008-2009, Centrul de Documentare si Informare, Liceul " Grigore Moisil"

2000-2012, ??Un m?r??i??or pentru un suflet?- ac??iune cu caracter umanitar

2007-2008, Diseminarea informa??iei utiliz??nd mijloace IT ??i media, colaborator

2003, 11.06-24.07, Tab?ra ??Proiectul Rom??no-Rom??n?, organizat de MEC ??i Agen??ia Teritorial? a Taberelor ??i Turismului Timi??; lector de limba rom??n?

Particip?ri cu comunic?ri ??tiin??ifico-metodice la simpozioane (jude??ene, na??ionale ??i interna??ionale):

2011, Participare cu o lucrare interdisciplinar?, coautor, la Conferin??a Na??ional? ??Biblioteca ??colar? ?? spa??iu ideal de comunicare ??i informare?, edi??ia a II-a, Liceul Teoretic Buzia??, 18.11.2010; prof. Ileana Ioanovici, bibliotecar ing. Voichi??a Bercea. Titlul lucr?rii: De vorb? cu scriitori contemporani

2010, Cluj, simpozion na??ional, titlul lucr?rii: Povestea unor vorbe, Comentariu paremiologic - lectur? ??i interpretare

2010, Buzias, simpozion judetean, titlul lucrarii: Ecouri ale Greciei antice de-a lungul secolelor, proiect interdisciplinar realizat in CDI, lucrare colectiva

2010, Timisoara, simpozion international, titlul lucrarii: Generatia ?n blugi are cuvantul -un proiect si produsele sale

2009, Cluj, simpozion national, titlul lucr?rii: Basmul si cititorii lui de astazi, lucrare colectiva


2008, Cluj, simpozion national, titlul lucr?rii: Sonetul, abordare interdisciplinara, lucrare colectiva

2008, Timi??oara, Banater Lehrertag, simpozion interna??ional; titlul lucr?rii: Dincolo de barierele lingvistice- comunicarea prin imagine ( colaje si caligrame)

2007, Timi??oara, simpozion interna??ional ??G??ndim asemenea, vorbim diferit?; titlul lucr?rii: Literatura universal? ??n limba rom??n? - abordare interdisciplinar?, lucrare colectiv?

2007, Timi??oara, Forumul Inovatorilor ??n Educa??ie; titlul lucr?rii: Lexicul sadovenian- exerci??ii interactive pe calculator

2006, Timi??oara, simpozion na??ional, titlul lucr?rii: Exprimarea unei judec???i- moment de sintez? al activit???ilor grupelor de elevi

2005, Timi??oara, simpozion na??ional, Text ??i pretext, 80 de exerci??ii interactive pe calculator

2005, Cluj, sipozion na??ional, Statu quo- un test ??i rezultatele lui, lucrare colectiv?

2004, Cluj, simpozion na??ional; titlul lucr?rii: Lectura ??colar? ??i extra??colar?-strategii didactice

2004, Timi??oara, simpozion regional; titlul lucr?rii: Lec??ia de limba rom??n? ??n spa??iul virtual

2003, Timi??oara, simpozion regional; titlul lucr?rii: Artele surori- literatura ??i pictura

Centrul de Excelen??a, disciplina limba ??i literatura rom??n?

2003-2004; 2004-2005 ?? responsabil al Centrului de Excelen???

Studii ??i articole publicate:


2011- Povestea unor vorbe, Comentariu paremiologic ?? lucrare interdisciplinar? bilingv?, rom??n?-francez?, publicat? ??n volumul Lectur? ??i interpretare, 2011, prof. Ileana Ioanovici ??i prof. Bobojcsov Gheza, prezentat? la Simpozionul Na??ional de Didactica Limbii ??i Literaturii Rom??ne, edi??ia a XI-a Cluj

2010- Caietele de noti??e un instrument intelectual util?, Perspective, Revist? de didactica limbii ??i literaturii romane, nr. 2(21), 2010

2010- Dincolo de barierele lingvistice - comunicarea prin semne plastice, Perspective, Revist? de didactica limbii ??i literaturii romane, nr.1(20), 2010

2007- Exprimarea unei judec???i-moment de sintez? al activit???ii sau la ce sunt bune

manualele, ??Perspective?, nr.1(14)/2007

2004- ?nlocuie??te calculatorul cartea de pe noptier? ?; ??Perspective? Revist? de didactica

limbii ??i literaturii rom??ne, Cluj-Napoca,, nr.1/2004

2004- O ? fereastr?? deschis? pentru dumneavoastr?; ??Perspective? Revist? de didactica

limbii ??i literaturii rom??ne, Cluj-Napoca, nr.2/2004

2003-Un cr??mpei din? artele surori? ?? literatura ??i pictura ; ??Perspective? Revist? de didactica limbii ??i literaturii rom??ne,, nr.2/2003

1999-?n amintirea unei prietenii; Nicolae Ciobanu-Sorin Titel,?Rena??terea b?n???ean??, ??Paralela 45?, nr.2991, 7 dec.1999

Particip?ri la expozi??ii:


august 2011, Salonul Na??ional de Art? Contemporan?, Centrul de Expozi??ii ??i Evenimente Sofianu, R??mnicu V??lcea

decembrie 2010 - ianuarie 2011, Salonul Artelor Vizuale 2010, Muzeul de Art? Timi??oara

noiembrie 2010- ianuarie 2011, Expozi??ie tematic? Nod, organizat? de Asocia??ia ARTDENTUM, UAPT, Camera de Comer??, Industrie ??i Agricultur?; Centrul de Afaceri Timi??oara

15 octombrie 2010-15 noiembrie 2010,Apa si turbina, Expozitie tematica aniversara, organizata de UAPT, Palatul Administrativ

19 decembrie 2009-18 ianuarie 2010, Salonul Artelor Vizuale 2009, Muzeul de Art? Timisoara

octombrie-noiembrie 2009, Astrele, spatiul cosmic si artele vizuala, Expozitie tematica, UAPT, Palatul Administrativ

30.04.09, Ucenici ??i mentori, Galeria Pro Arte Lugoj, Uniunea Arti??tilor Plastici din Timi??oara, Facultatea de Arte ??i Design Timi??oara, Centrul de Crea??ie a Artelor Vizuale Contemporane, expozi??ie colectiv?

31.03.09, Spa??iu plastic, Pecica-Arad, Uniunea Arti??tilor Plastici din Timi??oara, Facultatea de Arte ??i Design Timi??oara, Centrul de Crea??ie a Artelor Vizuale Contemporane, expozi??ie colectiv?

19.03.09, Dialog ??ntre arte, Galeria Municipal? Hunedoara, Uniunea Arti??tilor Plastici din Deva, Facultatea de Arte ??i Design Timi??oara, Centrul de Crea??ie a Artelor Vizuale Contemporane, expozi??ie colectiv?

2-15 martie 2009, Dialog ??ntre arte, Galeria Forma Deva, Uniunea Arti??tilor Plastici din Deva, Facultatea de Arte ??i Design Timi??oara, Centrul de Crea??ie a Artelor Vizuale Contemporane, expozi??ie colectiv?

19 decembrie 2008-18 ianuarie 2009, Salonul Artelor Vizuale 2008, Muzeul de Art? Timisoara

2008- Mentorul- Omagiu maestrului meu, expozi??ie tematic? aniversar? organizat? de Filiala

din Timi??oara a UAP , 22 octombrie-11 noiembrie, Palatul Administrativ

2008- Semn ??i culoare, expozi??ie organizat? ??n cadrul ac??iunii intitulate Zilele Bibliotecii

Jude??ene Timi??,20-21 octombrie, Sec??ia de art?

Rezultate ale elevilor la concursurile na??ionale ??i interna??ionale :


2012, 15 martie, Premiul I, Motrescu Emanuela, cls. a IX-a D, Simpozionul Interna??ional "O ?ANS? P?DURII", Sec??iunea crea??ie artistic? literar?


2010-2011, MEN?IUNE, Oana Popa, cls. a XII-a D, Concursul Interna??ional Online de Crea??ie Literar? ??n limbi romanice EUROCREATIV, edi??ia I, sec??iunea poezie


2010-2011, Premiul I, Co??op Simina, Leontiuc Ioana, Todera?? Andrei, Tripa Ioana, cls. a XII-a D, Concursul Na??ional Interdisciplinar - limba ??i literatura rom??n?-informatic?, Scriitori de azi, Edi??ia a II-a


2010-2011, Premiul III, Ardelean Alin, Horak Andrei, Popa Oana, cls. a XII-a D, Concursul Na??ional Interdisciplinar - limba ??i literatura rom??n?-informatic?, Scriitori de azi, Edi??ia a II-a


2009-2010- PREMIU SPECIAL, Oana Popa, cls. a XI-a D, Olimpiada Nationala de Limba Romana, etapa nationala


2008-2009- locul al IV-lea, MENTIUNE, Z?vad? Simina, cls. a XI- a D, Olimpiada Na??ional? de Limba Rom??n?, etapa na??ional?


2000-2001- locul al III-lea, Luca Claudia, Olimpiada Na??ional? de Limba Rom??n?, etapa

na??ional?


1998-1999- locul al II-lea, Luca Claudia, Olimpiada Na??ional? de Limba Rom??n?, etapa

na??ional?
Clase la care a predat:
XII E