Georgescu George

Specialitatea:Matematica

Nume: prof. GEORGESCU GEORGE

E-mail ggeorge13ro@yahoo.com

Studii

-Facultatea de Matematic? a Universit???ii de Vest din Timi??oara -1980 , cu reparti??ie guvernamental? ??n Timi??oara

-Masterat ??n specialitatea Matematic?-Didactic la Facultatea de Matematic? a Universit???ii de Vest din Timi??oara 2006-2008

Experien??? profesional?

- Gradul didactic I din1993, specialitatea matematic?

- Profesor de matematic? la Liceul ??Grigore Moisil?din Timi??oara din 1990

- Membru ??n Consiliul de Administra??ie al Liceului ?Grigore Moisil?din Timi??oara.

- Membru ??n Comisia de Disciplin? pentru cercetarea faptelor care ??ncalc? regulamentele ??colare de la Liceul ?Gr. Moisil? din Timi??oara

- ?ef al cercului pedagogic al profesorilor de matematic? din Timi??oara +zon? pentru licee teoretice

- Membru ??n Consiliul Consultativ al ISJ Timi?? la disciplina matematic?

- Metodist al ISJ Timi?? din anul 1998

- Membru ??n Consiliul Consultativ al ISJ Timi??

Cursuri de perfec??ionare

-Cursul de perfec??ionare ??Perfec??ionare cadre didactice?(Modulul II Management ??i comunicare, TIC) sept 2010

- Cursul de ??Manager de proiect? sept 2010-

- Cursul de ??Formator de formatori? -august 2010

- Cursul de ??Mentor? iulie 2010

- Cursul de perfec??ionare ??Managerul institu??iilor de ??nv????m??nt? - iunie 2010

- Cursul de perfec??ionare profesional? ??E-learning-Educa??ie prin excelen???? organizat de Centrul Regional de Formare Continu? pentru Administra??ia Public? Local? Timi??oara ?? ??n cadrul schimbului de experien???, cu vizit? de studiu la Institutul Obert din Catalunya, Spania- febr 2010

-Programul de formare continu? ? Realizarea ??nv????rii eficiente printr-un management educa??ional adecvat ??-modulul-I-??Proiectare, Organizare ??i Evaluare a Activit???ii Didactice? Universitatea de Vest, 2007-2008

-Curs de formare profesional?- utilizarea calculatorului, SIVECO Rom??nia- 2008

Curs de preg?tire a profesorilor pentru utilizarea programului AEL-SIVECO-2004

-Curs de perfectionare periodic? a personalului didactic din ??nv????m??ntul preuniversitar, Universitatea de Vest-DPPD,2003

-Programul de formare continu? : ? Ini??iere ??n utilizarea calculatorului ?, I?J ??i CCD Timi??- 2001

Activitate didactic?

-Coordonator al Centrului de Excelen??? Jude??ean Timi?? ??disciplina matematic? ??i responsabil la clasa a-XI-a

-Pregatiri cu elevii capabili de performan??? la matematic? - la Centrul de Excelen??? pe jude?? de la ??nfiin??are( 2003) ??i p??n? ??n prezent

-Pregatirea elevilor performan??i la matematic? ??n cadrul Cercului de Matematic? pe ora?? ??i ??n cadrul taberelor de matematic? jude??ene organizate de ISJ Timi?? ??ncep??nd cu 1983

-Membru permanent ??n comisiile olimpiadelor de matematic? ??i a concursurilor jude??ene ??i interjude??ene de matematic? ??n calitate de organizator, evaluator ??i propun?tor de subiecte

-Pregatirea lotului na??ional al elevilor clasei a- XI-a la Timi??oara 2001

-Curs de pregatire sus??inut pentru profesorii debutan??i organizat de ISJ Tim??

-Indrum?tor de practic? pedagogic? a studen??ilor Facult???ii de Matematic? ?? UVT

- participare la sesiuni de comunic?ri ??tiin??ifice cu elevii, c??t ??i ale cadrelor didactice

??n 2006, 2007, 2009, 2010

- am alc?tuit planificarea orelor de op??ional la matematic? la clasele IX-XII

- am alc?tuit programe pentru olimpiadele locale de matematic? ??i pentru concursul TMMATE ??i TMMATE INTERNA??IONAL

- colaborator al revistei TMMATE

- Membru al Societ???ii de ?tiin??e Matematice din Rom??nia

Publica??ii:

- ?ALGEBRA?-exerci??ii ??i probleme pentru clasa a IX-a ??Ed. Waldpress 2010

- ?Introducerea func??iilor exponen??iale ??i logaritmice cu ajutorul ??irurilor recurente? lucrare prezentat? la Sesiunea Interna??ional? de Comunic?ri ?tiin??ifice?Gh. Popescu? Lugoj 2011

- Ghid metodic Bacalaureat 2009 ??modele de rezolvare- Autor de rezolvare varianta 94 ??Editura Gil 2009

- ??Asupra calculului unor limite de ??iruri?- lucrare prezentat? la Sesiunea de Comunic?ri ?tiin??ifice- ??Gh. Popescu? Lugoj 2009

- Modele de subiecte pentru bacalaureat, RMT 2/1999 ??i RMT 2/2000(coautor)

- Teste de Bacalaureat-2004, 2005, 2006- Ed. Birchi(coautor)

- ??Teme pentru preg?tirea examenului de bacalaureat? 2003 Ed. Waldpress (coautor)

- Matematica ??n concursurile ??colare-cls. IX-XII Editura Paralela 45- anii 2000 , 2001, 2002(coautor)

- Modele de teste pentru evalu?ri par??iale pe nivele de dificultate-1996 (coautor)

- Olimpiadele de matematic? 2000-2001 pt. cls. V-X ,Ed. Gil (coautor)

- Teste ??i probleme comentate- caiete metodice- Universitatea de Vest Timi??oara 1987(coautor)

Participarea la proiecte

- Am participat la ??Proiectul Interna??ional TMMATE? ??n 2008-2009 prin activitatea de coordonare a concursurilor, prin alc?tuirea programelor de concurs, prin alc?tuirea de subiecte de concurs la clasa a-XI-a, prin colaborarea cu profesorii din Serbia pentru aceste activit???i.

- Am coordonat un proiect de parteneriat educa??ional cu Universitatea Politehnica Timi??oara , numit ??Orient 2010?

Premii la olimpiadele si concursurile de matematica:

-am ob??inut foarte multe premii la olimpiadele interna??ionale, na??ionale, interjude??ene,jude??ene ??i locale cu elevii c?rora le-am fost profesor de matematic? ??i pe care i-am indrumat

MEDALIE DE BRONZ la Balcaniada de Matematic? Ia??i 2011

Distinc??ii ??i medalii ob??inute ??n cariera didactic?:

-Titlul de ??Profesor Eviden??iat? acordat ??n 1987 de Ministerul Educa??iei ??i ?nv????m??ntului

-Ordinul ??Meritul pentru ?nv????m??nt? ??n Grad de Cavaler acordat prin Decret Preziden??ial ??n anul 2004

-Finalist al competi??iei ?Profesorul Anului 2005? organizat de Junior Achievement Romania la Bucure??ti ??categoria ??tiin??e Exacte ??i Aplicate?

-Diploma ??Pro Juventute? acordat de Consiliul Judetean Timis ??n anii 2003, 2005, 2006, 2009, 2010 pentru rezultate deosebite ??n promovarea ??i afirmarea ??nv????m??ntului timi??ean ??i pentru ??ntreaga activitate

-Premiul ??Pro Juventute? 2006 pentru cel mai bun profesor acordat de Consiliul Jude??ean Timi??

-Diploma de Excelen??? pentru palmaresul realizat ??n domeniul educa??iei ??i pozi??ia de excelen??? de??inut? ??n galeria de olimpici ai ??colii rom??ne??ti emis de Guvernul Romaniei ??n anul 2008

-Diploma de Excelen??? acordat? de Inspectoratul ?colar Jude??ean Timi?? ??n 2008 pentru contribu??ia remarcabil? la modernizarea ??nv????m??ntului ??i la cre??terea calit???ii actului didactic la disciplina matematic?

- Diploma Jubiliar? ??Centenarul Societ???ii de ?tiin??e Matematica din Rom??nia? ??n 2010
Clase la care a predat:
XII D