Premii obţinute de Ilca Florin-Tudor

Premiul I

Concursul Interjude??ean de Chimie Anorganic? "Veronica Chiriac", clasa a XII-a, 2012

Data adãugarii: 5 May 2012

Premiul II

Concursul Na??ional de Chimie "Coriolan Dr?gulescu", clasa a XII-a, 2012

Data adãugarii: 5 May 2012

Mentiune speciala

Olimpiada de Chimie - faza na??ional?, clasa a XII-a, 2012

Data adãugarii: 19 Apr 2012

Premiul I

Olimpiada de Chimie - faza judeteana, clasa a XII-a, 2012

Data adãugarii: 19 Apr 2012

men??iune ??i premiu special SSMR

Olimpiada Jude??ean? de Matematic? 2012 ?? cl XII

Data adãugarii: 18 Mar 2012

men??iune

Concursul Interna??ional de Matematic? TMMATE 2012- cl 12

Data adãugarii: 18 Mar 2012

men??iune

Olimpiada Local? de Matematic? cl 12

Data adãugarii: 22 Feb 2012

premiul I

Concursul Interjude??ean de Matematic? ?Gh Popescu? Lugoj 4.06.2010 cl X

Data adãugarii: 6 Jun 2010

premiul I

Etapa Na??ionale a Concursului Interna??ional de Matematic? Aplicat? Cangurul -

Bucure??ti 22.05.2010 clasa a-X-a

Data adãugarii: 26 May 2010

Premiul I

Concursul interjudetean de Chimie Organica "George Ostrogovich" - clasa a X-a, 2010

Data adãugarii: 15 May 2010

premiul I + premiu SSMR

Concursul Interjude??ean de Matematic? TMMATE 2010 -cl X

Data adãugarii: 28 Apr 2010

men??iune

Concursul de Matematic? Al. Myller Ia??i 2010 ??cl X

Data adãugarii: 18 Apr 2010

premiul II

Concursul Interjude??ean de Matematic? ?Traian Lalescu? 2010 -cl X

Data adãugarii: 6 Apr 2010

Premiul I

Concursul interjudetean de Chimie "Coriolan Dragulescu" - clasa a X-a, 2010

Data adãugarii: 27 Mar 2010

premiul III

Olimpiada de Matematic? ?? etapa jude??ean? ?? cl X

Data adãugarii: 14 Mar 2010

Mentiune speciala

Olimpiada de Chimie - faza nationala, clasa a X-a, 2010

Data adãugarii: 20 Feb 2010

premiul III

Olimpiada de Matematic? ??etapa local? ??clasa a-X-a

Data adãugarii: 15 Feb 2010

Premiul I

Olimpiada de Chimie - faza judeteana, clasa a X-a, 2010

Data adãugarii: 3 Feb 2010

stiintele pamantului

La olimpiada interdisciplinara (geografie, chimie,fizica,biologie) Stiintele Pamantului faza

judeteana a obtinut mentiune I.

Data adãugarii: 1 Jun 2009

Premiul I si calificare la baraj la Cangurul

Premiul I si calificare la baraj la Concursul European de Matematica Aplicata ??Cangurul? 2009, cl.IX

Data adãugarii: 27 May 2009

Premiul II

Concursul de Chimie Generala si Anorganica "Veronica Chiriac" - clasa a IX-a, 2009

Data adãugarii: 7 May 2009

Mentiune speciala

Olimpiada de Chimie - faza nationala, clasa a IX-a, 2009

Data adãugarii: 7 May 2009

mentiune

Concursul Interjudetean de Matematica Traian Lalescu Arad-clasa a-IX-a

Data adãugarii: 29 Mar 2009

mentiune

Olimpiada Judeteana de Matematica 2009-clasa a-IX-a

Data adãugarii: 9 Mar 2009

Premiul III

Olimpiada de Matematica ??etapa locala ??clasa a-IX-a

Data adãugarii: 15 Feb 2009

mentiune

Concursul International de Matematica TMMATE INTERNATIONAL 2009 clasa a-IX-a

Data adãugarii: 25 Jan 2009

Premiul I

Olimpiada de Chimie - faza judeteana, clasa a IX-a, 2009

Data adãugarii: 16 Jan 2009