Suta Iacob

Specialitatea:Religie

Nume : ??uta

Prenume : Iacob

Data ??i locul na??terii: 14 noiembrie 1960, com. Eftimie Murgu, jud. Cara??-Severin

EDUCA??IE ??I FORMARE PROFESIONAL??

 • 1975-1979 Liceul pedagogic ???Eftimie Murgu??? Timi??oara, sec??ia ??nv??????tori, ??ncheiat cu diplom?? de bacalaureat
 • 1979-1984 Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu, ??ncheiat cu diplom?? de licen????

CURSURI DE PERFEC??IONARE ??I FORMARE CONTINU??

 • 1991 am participat la cursurile de perfec??ionare ??n vederea ob??inerii gradului definitiv ca preot, ??n urma c??rora am m-am prezentat la examen ??i am ob??inut gradul de definitivat ca preot, cu tema ???Predarea religiei ??n ??coal?????
 • 1992 am urmat un curs de ini??iere ??i perfec??ionare ??n psiho-pedagogia special?? ??n cadrul Inspectoratului ??colar Jude??ean Timi??, ??n vederea muncii cu copiii cu handicap u??or ??i mediu
 • 1992 am urmat un curs ??n limba englez?? de ini??iere ??i perfec??ionare ??n psiho-pedagogia special??, organizat de centrul de Abilitare ???Speran??a???, cu speciali??ti ??n domeniu din Olanda ??i Marea Britanie, ??n vederea muncii cu copiii cu handicap sever ??i profund, specialitatea ergoterapie
 • 1997-2005 am participat la toate cursurile organizate, ??n vederea muncii diferen??iate ??i inclusive cu elevii
 • 1997 am participat la cursurile de perfec??ionare ??n vederea ob??inerii gradului definitiv ??n ??nv??????m??nt, ??n urma c??rora am m-am prezentat la examen ??i am ob??inut Certificatul de definitivat, specialitatea religie
 • 2001 am urmat la Sibiu un curs de specializare psiho-pedagogic?? ??i de specialitate
 • 2008 am urmat la Arad un curs de specializare psiho-pedagogic?? ??i de specialitate
 • 2010 am urmat un curs de mentorat organizat ??n cadrul ??colii
 • 2011 am urmat un curs P.O.S.D.R.U. de formare de formatori ???Educatori pentru societatea cunoa??terii ???
 • 2011 am urmat un curs de prevenire a violen??ei ??? Cet????enia democratic?? ???
 • 2011 am absolvit, cursurile masterale ???Istorie ??i interconfesionalism??? ale Facult????ii de Istorie, Litere ??i Teologie din cadrul Universit????ii de Vest Timi??oara

PARCURS PROFESIONAL

 • 1985-1994 am func??ionat ca preot paroh ??n dou?? localit????i din jude??ul Timi??
 • 1991-1993 ??n paralel cu activitatea de preot, am ob??inut prin concurs un post de profesor defectolog la ??coala Ajut??toare nr. 1 din Timi??oara
 • 1995 am ??nceput cariera didactic?? ca profesor la ??coala cu clasele I-VIII nr.22 din Timi??oara
 • 1996 concurs de titularizare pentru ocuparea posturilor /catedrelor vacante din unit????ile ??colare, ??n urma c??ruia am fost numit profesor titular la catedra de religie, la ??coala cu clasele I-VIII nr.22 din Timi??oara, unde func??ionez ??i ??n prezent
 • 1997 am ob??inut gradul didactic de definitivat
 • 2008 am ob??inut gradul didactic II
 • 2010 am ob??inut calificarea de mentor
 • 2011 am ob??inut calificarea de formator
 • 2011 am ob??inut calificarea de moderator al confilictelor
 • 2011 am ob??inut cu titulatura ??? Magna cum laude??? la Facultatea de Istorie, Litere ??i teologie din cadrulUniversit????ii de Vest Timi??oara
 • 2011 am ob??inut gradul didactic I

ACTIVIT????I DIDACTICE, METODICE ??I ??TIIN??IFICE

Activitatea metodic?? ??i ??tiin??ific?? :

 • am participat la numeroase stagii de perfec??ionare ??i de formare continu??, precum ??i la cursuri de specialitate, organizate ??n ??coal??, de Casa Corpului Didactic Timi?? ??i de Inspectoratul ??colar al Jude??ului Timi??
 • 1997-2002 am fost numit ??eful Comisiei Metodice ???Om ??i societate??? ??n cadrul ??colii
 • din 1997, am fost cuprins ??n corpul de metodi??ti ai Inspectoratului ??colar Jude??ean Timi?? ??i ai Casei Corpului Didactic Timi??oara, ca lector metodist al catedrei de religie
 • din 1997 am condus Cercul Pedagogic al profesorilor de religie din ora??ul Timi??oara
 • ??n cadrul Cercului Pedagogic, am coordonat Comisia de elaborare a programei ??colare la catedra de religie pentru jude??ul Timi??, cu participare activ?? la ciclul gimnazial
 • ??n cadrul Inspectoratului ??colar Jude??ean Timi??, am participat, al??turi de inspectorul de specialitate, pr. prof. dr. Nicolae Belean, la schimburi de experien???? ??n teren, at??t ??n cadrul catedrei de religie, c??t ??i interdisciplinar
 • ??n cadrul Casei Corpului Didactic Timi??oara, am sus??inut-predat cursuri de ini??iere ??i perfec??ionare cu profesorii de religie suplinitori ??i necalifica??i din jude??
 • am coordonat ??i instruit studen??ii trimi??i de Facultatea de Teologie Ortodox?? din Timi??oara, ??n vederea efectu??rii practicii pedagogice a acestora
 • am participat, ??mpreun?? cu inspectorii de specialitate din ??ar??, la diverse inform??ri pe linie de ??nv??????m??nt organizate la Bucure??ti

Activitatea profesional?? cu elevii din ??coal?? :

 • pe parcursul activit????ii mele didactice, am organizat grupuri vocale
 • am organizat cercuri de religie pentru elevii mai zelo??i ??i dornici de cunoa??tere
 • am organizat excursii la m??n??stiri ??n cl??direa ??colii, am amenajat ??i sfin??it o mini-capel??, col?? de rug??ciune, unde se pot oficia toate ritualurile religioase ale cultului ortodox : de la rug??ciunea ??i medita??ia particular??, p??n?? la servicii divine publice ??i individuale, Te Deum, spovedanie, ??mp??rt????anie etc.
 • ??n dotarea mini-capelei ??colii avem ve??minte preo??e??ti, icoane pe sticl??, candele, obiecte de cult, chivot, sfe??nice, Evanghelie, cruci orizontale ??i cu stativ, potir, disc, stelu????, copie, linguri????, c??delni????, Liturghier, Molitfelnic, Acatistier, Psaltire, t??m??ie, c??rbuni, lum??n??ri, be??i??oare pentru mirungere etc.
 • ??n acest loc, elevii se roag??, mediteaz?? ??i stau de vorb?? cu cel mai bun Prieten al lor
 • rela??ia profesor-elev este men??inut?? corect din punct de vedere didactic ??i pedagogic, iar din punct de vedere religios se bazeaz?? pe respect, afec??iune ??i ata??ament
 • cu titlu permament : organizarea ??n ??coal?? a unui cerc de religie s??mb??ta ??i preg??tire pentru olimpiada de religie.

ALTE ATRIBU??II ??I RESPONSABILIT????I ??N ??COAL??

Diriginte:

 • organizarea ??i conducerea colectivului de elevi
 • efectuarea de ??edin??e ??i lectorate cu p??rin??ii ( cu participarea conducerii ??colii ??i a unor profesori invita??i )

Responsabil al Comisiei Metodice ???Om ??i societate??? 1998 ??? 2002

Atribu??ii ??i responsabilit????i ??n cadrul Comisiei Metodice ???Om ??i societate???

 • coordonarea ??i controlul ??ntregii activit????i a Comisiei Metodice ???Om ??i societate???
 • ??ntocmirea planului anual al Comisiei metodice
 • avizarea planific??rilor calendaristice ??i a proiectelor didactice
 • efectuarea asisten??elor curente la orele membrilor Comisiei metodice
 • organizarea unor activit????i ??n colaborare cu alte ??coli
 • realizarea unor schimburi inter??colare

Atribu??ii ??i responsabilit????i ??n cadrul altor comisii

Casier al Comitetul reprezentativ al p??rin??ilor pe ??coal??

ACTIVITATEA EXTRA-??COLAR??

 • am colaborat cu dl. Ioan Cr??ciun la realizarea unor emisiuni religioase transmise ??n direct de Radio Timi??oara
 • am publicat articole religioase ??n revista Banatul nostru, condus?? de dl. Ioan Cr??ciun

CONCLUZII

 • ca o recunoa??tere a rezultatelor activit????ii ??colare ??i extra-??colare, ??n aceast?? perioad?? am ob??inut salarii de merit, iar ulterior grada??ie de merit
Clase la care a predat:
VIII B | VIII C | VIII D