Premii obţinute de Nesiu Radu

Premiul III ??i premiu special SSMR

Olimpiada Jude??ean? de Matematic? 2012 ?? cl XI

Data adãugarii: 18 Mar 2012

Premiul II

Concursul Interna??ional de Matematic? TMMATE 2012- cl 11

Data adãugarii: 18 Mar 2012

Men??iune

Concursul Na??ional de Fizic? "Phi", februarie 2012

Data adãugarii: 28 Feb 2012

Premiul III

Olimpiada Local? de Matematic? cl 11

Data adãugarii: 22 Feb 2012

mentiune

Concursul Interjudetean TMMATE 2010 ??clasa a X-a

Data adãugarii: 7 Mar 2011

premiul II

Olimpiada de Matematica-etapa locala ??clasa a X-a

Data adãugarii: 7 Mar 2011

Mentiune

Olimpiada de informatic? ??etapa local? ??clasa a-X-a

Data adãugarii: 27 Feb 2011

premiul III

Concursul Interjude??ean de Matematic? TMMATE 2010 -cl IX

Data adãugarii: 28 Apr 2010

premiul III

Olimpiada de Matematic? ?? etapa jude??ean? ?? cl IX

Data adãugarii: 14 Mar 2010

Mentiune

Olimpiada de Informatic? ??etapa local? ??clasa a-IX-a

Data adãugarii: 24 Feb 2010

premiul III

Olimpiada de Matematic? ??etapa local? ??clasa a-IX-a

Data adãugarii: 15 Feb 2010