Premii obţinute de Stef Giulia-Maria

men??iune

Olimpiada Local? de Matematic? cl 12

Data adãugarii: 22 Feb 2012

men??iune

Olimpiada de Matematic? ?? etapa jude??ean? ?? clasa a XI-a

Data adãugarii: 23 Mar 2011

mentiune

Concursul Interjudetean TMMATE 2010 ??clasa a Xi-a

Data adãugarii: 7 Mar 2011

premiul II

Olimpiada de Matematica-etapa locala-clasa a XI-a

Data adãugarii: 7 Mar 2011

Premiul III - informatica

Olimpiada local? de informatic? 2011

Data adãugarii: 22 Feb 2011

premiul II

Concursul Interjude??ean de Matematic? ?Gh Popescu? Lugoj 4.06.2010 cl X

Data adãugarii: 6 Jun 2010

men??iune

Concursul Interjude??ean de Matematic? TMMATE 2010 -cl X

Data adãugarii: 28 Apr 2010

Medalie de BRONZ - informatica

Olimpiada Nationala de informatica, Constanta 2010

Data adãugarii: 21 Apr 2010

Mentiune

CONCURSUL NATIONAL DE INFORMATICA "URMASII LUI MOISIL" IASI 2010

Data adãugarii: 22 Mar 2010

men??iune

Olimpiada de Matematic? ?? etapa jude??ean? ?? cl X

Data adãugarii: 14 Mar 2010

Premiul I - INFORMATICA

Olimpiada judeteana 2010

Data adãugarii: 10 Mar 2010

Premiul I - INFORMATICA

Olimpiada locala de informatica 2010

Data adãugarii: 22 Feb 2010

premiul III

Olimpiada de Matematic? ??etapa local? ??clasa a-X-a

Data adãugarii: 15 Feb 2010

Mentiune

Sesiunea judeteana de comunicari stiintifice "Noi Info" 2009- sectiunea soft educational

Data adãugarii: 28 May 2009

Mentiune

Olimpiada judeteana de informatica 2009

Data adãugarii: 28 May 2009

Mentiune, INFORMATICA

Concursul National de soft "Grigore Moisil" Lugoj 2009, sectiunea PROGRAMARE

Data adãugarii: 27 May 2009

mentiune

Olimpiada Judeteana de Matematica 2009-clasa a-IX-a

Data adãugarii: 9 Mar 2009

Informatica

Premiul I - Etapa LOCALA a olimpiadei de informatica 21.feb.2009

Data adãugarii: 24 Feb 2009

Rezultate INFORMATICA

premiul III informatica - concursul interjudetean "Grigore Moisil" 2009

Data adãugarii: 16 Feb 2009

mentiune

Olimpiada de Matematica ??etapa locala ??clasa a-IX-a

Data adãugarii: 15 Feb 2009

premiul II

Concursul Interjudetean de Matematica "Grigore Moisil" Urziceni -Ialomita clasa a-IX-a

Data adãugarii: 11 Feb 2009

mentiune

Concursul Interjudetean de Matematica TMMATE 2009 clasa a-IX-a

Data adãugarii: 25 Jan 2009