Premii obţinute de Popescu Oana-Maria

Premiul II

Sesiunea jude??ean? de comunic?ri ??tiin??ifice "?tiin??a - prieten sau du??man?", aprilie 2011

Data adãugarii: 10 Apr 2011

Mentiune

Concursul de pictura,etapa judeteana,cls.aIX a.

Data adãugarii: 27 May 2009