Premii obţinute de Cristescu Bianca-Cristina

Premiul III

Concursul Interjude??ean de Chimie Anorganic? "Veronica Chiriac" - clasa a XII-a, 2011

Data adãugarii: 26 Apr 2011

Premiul I

Olimpiada de informatica, faza locala 2011

Data adãugarii: 17 Mar 2011

Men??iune special?

Olimpiada de Chimie - faza na??ional?, clasa a XII-a, 2011

Data adãugarii: 5 Feb 2011

Premiul I

Olimpiada de Chimie - faza judeteana, clasa a XII-a, 2011

Data adãugarii: 27 Jan 2011

Premiul I

Concursul interjudetean de Chimie Organica "George Ostrogovich" - clasa a XI-a, 2010

Data adãugarii: 15 May 2010

Premiul I

Concursul interjudetean de Chimie "Coriolan Dragulescu" - clasa a XI-a, 2010

Data adãugarii: 27 Mar 2010

Mentiune

Olimpiada Judeteana de Informatica, 6 martie 2010

Data adãugarii: 11 Mar 2010

Mentiune

Olimpiada Locala de Informatica, 2010

Data adãugarii: 11 Mar 2010

Mentiune M.E.C.T.S.

Olimpiada de Chimie - faza nationala, clasa a XI-a, 2010

Data adãugarii: 20 Feb 2010

Premiul I

Olimpiada de Chimie - faza judeteana, clasa a XI-a, 2010

Data adãugarii: 3 Feb 2010

Premiul I

Concursul de Chimie Organica "George Ostrogovich" - clasa a X-a, 2009

Data adãugarii: 3 Sep 2009

Mentiune M.Ed.C.I.

Olimpiada de Chimie - faza nationala, clasa a X-a, 2009

Data adãugarii: 7 May 2009

Premiul II

Olimpiada de Chimie - faza judeteana, clasa a X-a, 2009

Data adãugarii: 16 Jan 2009

Premiul PRO JUVENTUTE

2008

Data adãugarii: 10 Dec 2008

Mentiune M.E.C.T.

Olimpiada de Chimie - faza nationala, clasa a IX-a, 2008

Data adãugarii: 12 Feb 2008

Premiul I

Concursul de Chimie Generala si Anorganica "Veronica Chiriac" - clasa a IX-a, 2008
Data adãugarii: 29 Jan 2008

Premiul II

Olimpiada de Chimie - faza judeteana, clasa a IX-a, 2008
Data adãugarii: 22 Jan 2008